Regulamin Portu i Przystani Jacht Klubu Politechniki Warszawskiej

 

 

1.Na terenie przystani - portu mogą przebywać jedynie członkowie klubu JKPW z zapłaconymi składkami klubowymi oraz osoby wykonujące prace na rzecz klubu. Pozostałe osoby mogą przebywać na ww. terenie tylko w towarzystwie członka klubu.

Na pomostach mogą przebywać tylko załogi łodzi stacjonujących w porcie.

2. Członkowie klubu mogą korzystać z portu i przystani, tylko po uprzednim opłaceniu następujących składek:

n    składki członkowskiej do dnia 31 marca roku obrachunkowego - po tym terminie składka wzrasta do 300% obowiązującej składki podstawowej (Uchwała Walnego Zebrania Członków JKPW) ,

n    składki członkowskiej sekcji, składki członkowskiej portowej oraz składki członkowskiej społecznej,
za okres letni do dnia 15 maja roku obrachunkowego - po terminie 20 % więcej (Uchwałą Walnego Zebrania Członków JKPW),

n    składki członkowskiej portowej za okres zimowy, do dnia 15 października - po terminie 20 % więcej,

n   składki członkowskiej celowej do dnia 15 maja roku obrachunkowego, jeżeli zostanie uchwalona przez Walne Zebranie Członków JKPW,

n    składki członkowskiej portowej dla przyczep podłodziowych najpóźniej dzień przed pozostawieniem- po terminie 20% więcej. (Uchwałą Walnego Zebrania Członków JKPW).

UWAGA ! PRZY PRZELEWACH    BANKOWYCH    I PRZEKAZACH   POCZTOWYCH   DECYDUJE   DATA ZLECENIA   LUB   DATA   STEMPLA   POCZTOWEGO,

PRZYJMOWANE   SĄ   TYLKO   WPŁATY   SKŁADEK.

Powyższe ustalenia nie dotyczą nowo wstępujących do JKPW, którzy w roku obrachunkowym płacą wpisowe oraz przyczep podłodziowych na, których w okresie zimowym i letnim stoją łodzie

Składki muszą zostać wpłacone najpóźniej na dzień przed zwodowaniem na okres letni oraz na dzień przed wyciągnięciem i pozostawieniem na okres zimowy.

Uiszczenie składek portowych w terminie, gwarantuje miejsce do cumowania za opłacony okres i nie powoduje podwyższania składki o dodatkowe 20%.

Członkowie cumujący łodzie burtą do pomostów  płacą składkę będącą wielokrotnością składki portowej dla łodzi cumujących prostopadle. Także łodzie, które przekraczają gabarytami maksymalny rozmiar 900cm X 300cm, a cumują przy pomostach, płacą podwyższoną składkę portową , ustaloną z Zarządem

 (nie dotyczy to miejsc cumowniczych , gdzie warunki techniczne przystani wymuszają takie cumowanie).

CZŁONEK KLUBU PŁACĄCY SKŁADKI SPOŁECZNE I PORTOWE MOŻE ODPRACOWAĆ TE SKŁADKI PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU ZAKRESU PRAC Z ZARZĄDEM JKPW.

Ustala się terminy wodowania łodzi na początku sezonu oraz wyciągania łodzi na zakończenie sezonu:

n    wodowanie łodzi między  1-15 maja

n    wyciąganie łodzi między 15 października, a    1 listopada

Członkowie klubu, posiadający ciągłość w cumowaniu łodzi w porcie (w roku poprzedzającym bieżący rok składkowy) mają zagwarantowane miejsce cumownicze w roku bieżącym. Członkowie mający przerwę mogą cumować łódź tylko w miarę wolnych miejsc w porcie.

 3. Członkowie klubu, którzy nie uiścili składek w wyznaczonym terminie nie mogą korzystać z portu
i przystani do czasu uiszczenia zaległych jak też aktualnych składek. Za stan techniczny łodzi pozostawionych w porcie odpowiada właściciel.

4. Łódź może zostać zwodowana i pozostawiona w porcie przed 15 maja, po uprzednim zapłaceniu stosownych składek członkowskich, w terminie nie kolidującym z pracami na przystani i uzgodnionym
z Bosmanem.

5. Łódź może zostać wyciągnięta po 15 października, po zapłaceniu stosownych składek członkowskich,
w terminie nie kolidującym z pracami na przystani i uzgodnionym z Bosmanem.

6. W przypadku stacjonowania łodzi przez okres krótszy niż sezon , zimowy lub letni, składka musi być wpłacona do dnia ostatniego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym łódź będzie cumowała w porcie lub będzie stała na brzegu.

7.W sytuacjach wyjątkowych (zgoda zarządu) , w czasie trwania sezonu, łódź członka klubu może być przyjęta do portu, bez uprzednio opłaconych składek na okres 14 dni ale tylko w miarę wolnych miejsc postojowych. Stosowne składki muszą być uiszczone nie później niż w czasie 24 godzin od upływu tego okresu, w siedzibie klubu lub przekazem pocztowym na konto klubu. W przypadku nie uiszczenia składek, łódź musi opuścić teren przystani i portu natychmiast po ww. terminie. W przypadku nieuregulowania powyższych składek łódź zostanie zatrzymana w porcie do czasu uiszczenia odpowiednich składek, a pracownik odpowiedzialny za nielegalne przetrzymywanie łodzi obciążony będzie kosztami stacjonowania łodzi wg  taryfikatora składek obowiązującego w danym okresie.

Łodzie nie będące własnością członków JKPW mogą cumować w porcie jedynie 24 godziny, za zgodą Zarządu JKPW lub Bosmanatu JKPW. Kolejne powtarzanie terminów 24 godzinnych jest niedopuszczalne.

W sytuacjach awaryjnych  (niebezpieczeństwo zatonięcia) obca jednostka może cumować w porcie na czas niezbędny do usunięcia awarii.

8. Jednostka pływająca pozostawiona na terenie portu bez ważnych składek przez okres jednego roku uważana będzie za jednostkę porzuconą (w rozumieniu art. 180 Kod.Cyw.) i przestawiona w miejsce nie utrudniające działalności przystani. Łódź zostanie wydana po zapłaceniu zaległych składek wraz z należnymi odsetkami.

Wydanie łodzi bez uregulowania składek obciąża pracownika  lub członka zarządu, który łódź wydał.

9. Na terenie portu i przystani zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających jak też przebywania na tym terenie w stanie wskazującym na ich użycie.

10. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie przystani tylko w towarzystwie dorosłych opiekunów. Samodzielnie mogą się poruszać ubrane w atestowany sprzęt ratunkowy tj. kapoki.

11. Należy zachować szczególną ostrożność przy obchodzeniu się z paliwami płynnymi oraz gazem. Zabronione jest przechowywanie paliw płynnych w pojemnikach nie przeznaczonych do tego celu,
a w przypadku wysokich temperatur gromadzenia ich nadmiernej ilości. Za ewentualne szkody wynikłe
z tego tytułu do odpowiedzialności zostanie pociągnięty sprawca szkody.

12.Na terenie przystani zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych w złym stanie technicznym lub niezgodnie z przeznaczeniem.

13. Używając urządzeń elektrycznych na pomostach i w łodziach stojących na wodzie należy korzystać wyłącznie z atestowanych przedłużaczy podłączonych do atestowanych dystrybutorów energii elektrycznej.

14. Zabrania się łowienia ryb metodą spinningową, zarówno z pomostów jak też z łodzi cumujących
w obrębie przystani. Połów ryb metodą gruntową i spławikową dopuszczony jest warunkowo dla członków JKPW posiadających ważną kartę wędkarską, gdy wędkowanie nie koliduje z ruchem łodzi oraz nie stanowi zagrożenia dla ludzi przebywających na przystani i sprzętu cumującego w obrębie przystani.

15. Zabrania się rzucania niedopałków papierosów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

16. Zabrania się zaśmiecania terenu.

17. Zabrania się używania toalet zaburtowych w porcie,opróżniania przenośnych i stacjonarnych WC na terenie portu jak też wokół portu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, wylewanie za burtę jakichkolwiek nieczystości spowoduje natychmiastowe usunięcie jednostki pływającej z portu oraz zawiadomienie stosownych organów porządkowych.

18. Zabrania się kąpieli w basenie portowym.

19. Psy przebywające na terenie portu i przystani muszą być prowadzone na smyczy a psy agresywne muszą mieć dodatkowo założony kaganiec.

20. JKPW zabezpiecza jedynie miejsce i właściwe warunki techniczne do cumowania łodzi. Nadzór portu,

przystani i sprzętu klubowego zabezpiecza firma „BOSMANEX”. Jacht Klub Politechniki Warszawskiej nie ponosi odpowiedzialności za straty związane z kradzieżami osprzętu i łodzi oraz negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Ubezpieczenie łodzi oraz sprzętu pływającego wraz z osprzętem leży w gestii właściciela. Łodzie i sprzęt cumujący lub trzymany w porcie, na brzegu, musi być oznakowany zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Za stan łodzi cumujących w porcie odpowiada wyłącznie właściciel.

               

 

 OPŁACENIE WSZYSTKICH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NIE OZNACZA ZAWARCIA UMOWY PRZECHOWANIA W ŻADNEJ POSTACI.

21. Port czynny jest w godzinach od 7.00 do 22.00. Dopuszcza się inne godziny poza ustalonymi po wcześniejszym uzgodnieniu z Bosmanem. Wchodzenie i wychodzenie łodzi z portu dozwolone jest tylko
w porze dziennej tj. od świtu do zmroku.

22. Miejsca do cumowania łodzi wyznacza Bosman. Zabrania się cumowania łodzi w miejscach innych niż wyznaczone lub zajmowania miejsc wyznaczonych dla innych łodzi.

23. Członkowie klubu mający zamiar zmienić łódź na większą powinni skonsultować tez zamiar z zarządem JKPW. Członek może dokonać takiej zamiany jedynie w przypadku zgody zarządu oraz posiadania przez klub miejsca do cumowania łodzi o większych gabarytach.

24. Zabrania się tworzenia fali w obrębie portu, jak również poza obrębem portu w bezpośredniej bliskości.

25. Wychodzenie i wychodzenie z portu odbywać się może tylko na wiosłach lub silniku. Zabrania się wchodzenia i wychodzenia na żaglach.

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy manewrowaniu i cumowaniu. Obowiązuje prawidłowe cumowanie oraz posiadanie i używanie odbijaczy.  Za wyrządzone szkody przy manewrowaniu, wadliwie lub niestarannie zacumowaną łódź odpowiedzialność ponosi właściciel łodzi, która wyrządziła szkodę. Na terenie portu obowiązują ogólne przepisy żeglugowe

26.Zgodnie z dobrą praktyką klubową każde wyjście i wejście do portu powinno być odnotowane w książce portowej. Sternik lub kierownik dokonuje wpisów oraz łodzi określa czas wypłynięcia i powrotu do portu. W razie przedłużającej się nieobecności (do godz.23,00 w dniu powrotu) może zostać wszczęta akcja ratunkowa. W przypadku zlekceważenia wpisu do książki portowej i nie wrócenia na czas bez wyraźnego powodu (awaria łodzi, wypadek, nagła choroba) koszty akcji ratunkowej obciążą właściciela łodzi. Wpisu dokonuje dysponent łodzi.

27. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązane są załogi wszystkich łodzi korzystających z portu i przystani. Nie przestrzeganie regulaminu portu i przystani karane być może : upomnieniem, naganą pisemną lub zakazem korzystania z portu i przystani bez zwrotu wniesionych składek.

28. Wszystkie sprawy sporne należy zgłaszać Bosmanowi, Kierownikom sekcji lub członkom Zarządu Klubu JKPW.

NIE RESPEKTOWANIE OBOWIĄZUJĄCEGO REGULAMINU KARANE BĘDZIE KARAMI OKREŚLONYMI W STATUCIE.