Regulamin Portu i Przystani Jacht Klubu Politechniki Warszawskiej Wolica

1. Na terenie przystani - portu mogą przebywać jedynie członkowie klubu JKPW  oraz osoby wykonujące prace na rzecz klubu. Pozostałe osoby mogą przebywać na ww. terenie tylko w towarzystwie członka klubu. Na pomostach mogą przebywać tylko załogi łodzi stacjonujących w porcie.
2. Członkowie klubu mogą korzystać z portu i przystani, tylko po uprzednim opłaceniu następujących składek:
- składki członkowskiej do dnia 31 marca roku obrachunkowego - po tym terminie składka wzrasta do 300% obowiązującej składki podstawowej (Uchwała Walnego Zebrania Członków JKPW) ,
- składki członkowskiej sekcji, składki członkowskiej portowej oraz składki członkowskiej społecznej,
 do dnia 15 maja roku obrachunkowego - po terminie 20 % więcej (Uchwałą Walnego Zebrania Członków JKPW),
- za łodzie pozostawione na lądzie po 30 czerwca na cały sezon letni,  naliczane będą składki  o 20% większe od składki  portowej (na wodzie) , a za zwodowane  po terminie 30.06 doliczana będzie składka za każdy rozpoczęty miesiąc + 20% więcej
- składki członkowskiej portowej za okres zimowy, do dnia 15 października - po terminie 20 % więcej,
- składki członkowskiej celowej do dnia 15 maja roku obrachunkowego, jeżeli zostanie uchwalona przez Walne Zebranie Członków JKPW,
- składki członkowskiej portowej dla przyczep podłodziowych najpóźniej dzień przed pozostawieniem- po terminie 20% więcej. (Uchwałą Walnego Zebrania Członków JKPW).
 
UWAGA ! PRZY PRZELEWACH BANKOWYCH I PRZEKAZACH POCZTOWYCH DECYDUJE DATA ZLECENIA LUB DATA STEMPLA POCZTOWEGO, PRZYJMOWANE SĄ TYLKO WPŁATY SKŁADEK.
 
Powyższe ustalenia nie dotyczą nowo wstępujących do JKPW po ustalonych terminach płatności oraz przyczep podłodziowych na, których w okresie zimowym i letnim stoją łodzie.
Składki muszą zostać wpłacone najpóźniej na dzień przed zwodowaniem na okres letni oraz na dzień  przed wyciągnięciem i pozostawieniem na okres zimowy.
Uiszczenie składek portowych w terminie,  gwarantuje miejsce do cumowania za opłacony okres i nie powoduje podwyższania składki o dodatkowe 20%.
Członkowie cumujący łodzie burtą do pomostów  płacą składkę będącą wielokrotnością składki portowej dla łodzi cumujących prostopadle. Łodzie, które przekraczają gabarytami maksymalny rozmiar 900cm X 300cm, płacą podwyższoną składkę portową o 50% .
 (nie dotyczy to miejsc cumowniczych , gdzie warunki techniczne przystani wymuszają takie cumowanie).

CZŁONKOWIE KLUBU MAJĄCY ZAMIAR ZAMIANY  ŁÓDZI NA WIĘKSZĄ (DO 9 METRÓW) MUSZĄ UZYSKAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJĘ ZARZĄDU NA TAKĄ ZMIANĘ. ŁODZI POWYŻEJ 9 METRÓW KLUB NIE PRZYJMUJE. NIE DOTYCZY ŁODZI JUŻ PRZYJĘTYCH DO PRZYSTANI ( DO ROKU 2022)

CZŁONEK KLUBU PŁACĄCY SKŁADKI SPOŁECZNE I PORTOWE  MOŻE ODPRACOWAĆ TE SKŁADKI PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU ZAKRESU PRAC Z ZARZĄDEM JKPW.
 
Ustala się terminy wodowania łodzi na początku sezonu oraz wyciągania łodzi na zakończenie sezonu:
- wodowanie łodzi między  1-15 maja, łodzie remontowane do 30 czerwca ( termin może ulec zmianie na podstawie pisemnej zgody Zarządu)
- wyciąganie łodzi między 15 października, a 1 listopada
 
 3. Członkowie klubu, którzy nie uiścili składek w wyznaczonym terminie nie mogą korzystać z portu i przystani do czasu uiszczenia zaległych jak też aktualnych składek.  Za stan techniczny łodzi pozostawionych w porcie odpowiada właściciel.
 
4. Łódź może zostać zwodowana i pozostawiona w porcie przed 15 maja, po uprzednim zapłaceniu stosownych składek członkowskich, w terminie nie kolidującym z pracami na przystani i uzgodnionym z Bosmanem.

5. Łódź może zostać wyciągnięta po 15 października, po zapłaceniu stosownych składek członkowskich, w terminie nie kolidującym z pracami na przystani i uzgodnionym z Bosmanem.

6. W przypadku stacjonowania łodzi przez okres krótszy niż sezon , zimowy lub letni, składka musi być wpłacona do dnia ostatniego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym łódź będzie cumowała w porcie  lub będzie stała na brzegu.
 
7.W sytuacjach wyjątkowych (zgoda zarządu) , w czasie trwania sezonu, łódź członka klubu może być przyjęta do portu, bez uprzednio opłaconych składek na okres jednego miesiąca, ale tylko w miarę wolnych miejsc postojowych. Stosowne składki muszą być uiszczone nie później niż w czasie 24 godzin od przybycia do portu, w siedzibie klubu lub przekazem pocztowym na konto klubu. W przypadku nie uiszczenia składek, łódź musi opuścić teren przystani i portu natychmiast po ww. terminie.
Kolejne powtarzanie terminów 24 godzinnych jest niedopuszczalne i wymusza konieczność wniesienia składek miesięcznej, sekcyjnej i społecznej. W przypadku nieuregulowania powyższych składek łódź zostanie zatrzymana w porcie do czasu uiszczenia odpowiednich składek, a pracownik odpowiedzialny za nielegalne przetrzymywanie łodzi obciążony będzie kosztami stacjonowania łodzi wg  taryfikatora składek obowiązującego w danym okresie.
 
8. Niedopuszczalne jest pozostawianie łodzi na lądzie po okresie zimowym, po rozpoczęciu okresu letniego, bez zgody zarządu. Właściciel łodzi będzie płacił składki większe o 50% większe od składki ( jak na wodzie) + 20% oraz może zostać ukarany karami statutowymi.

 9.Jednostka pływająca pozostawiona na terenie portu bez ważnych opłat i zgody zarządu przez okres jednego roku uważana będzie za jednostkę porzuconą (w rozumieniu art. 180 Kod.Cyw.).  Po uprzednim wezwaniu listem poleconym na adres do doręczeń będzie uważane, że właściciel tej jednostki nosi się z zamiarem wyzbycia lub porzucenia.
Po upływie jednorocznego terminu, jednostka pływająca lub składowana na brzegu na terenie portu JKPW jako rzecz porzucona przejdzie w samoistne posiadanie JKPW zgodnie z art. 181 Kod. Cyw., który to klub dokona jej zbycia, a środki finansowe uzyskane przeznaczy na pokrycie kosztów stacjonowania oraz na potrzeby Klubu. W przypadku pozostawienia łodzi na okres do jednego roku bez uiszczenia składek łódź zostanie wydana po zapłaceniu zaległych składek wraz z należnymi odsetkami.
Wydanie łodzi bez uregulowania składek obciąża pracownika  lub członka zarządu, który łódź wydał.

10. Na terenie portu i przystani zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających jak też przebywania na tym terenie w stanie wskazującym na ich użycie.

11. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie przystani tylko w towarzystwie dorosłych opiekunów. Samodzielnie mogą się poruszać ubrane w atestowany sprzęt ratunkowy tj. kapoki.
 
12. Należy zachować szczególną ostrożność przy obchodzeniu się z paliwami płynnymi oraz gazem. Zabronione jest przechowywanie paliw płynnych w pojemnikach nie przeznaczonych do tego celu, a w przypadku wysokich temperatur gromadzenia ich nadmiernej ilości. Za ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu do odpowiedzialności zostanie pociągnięty sprawca szkody.

13. Na terenie przystani zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych w złym stanie technicznym lub niezgodnie z przeznaczeniem.

14.  Używając na pomostach i w łodziach stojących na wodzie urządzeń elektrycznych należy korzystać wyłącznie z atestowanych przedłużaczy podłączonych  do atestowanych dystrybutorów energii elektrycznej

15..Zabrania się łowienia ryb metodą spinningową, zarówno z pomostów jak też z łodzi cumujących w obrębie przystani. Połów ryb metodą gruntową i spławikową dopuszczony jest warunkowo dla członków JKPW posiadających ważną kartę wędkarską, gdy wędkowanie  nie koliduje z ruchem łodzi oraz nie stanowi zagrożenia dla ludzi przebywających na przystani i sprzętu cumującego w obrębie przystani.
 
16. Zabrania się rzucania niedopałków papierosów w miejscach do tego nieprzeznaczonych
 
17.  Zabrania się zaśmiecania terenu.
 
18. Zabrania się używania toalet zaburtowych w porcie, opróżniania przenośnych i stacjonarnych WC na terenie portu jak też wokół portu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, wylewanie za burtę jakichkolwiek nieczystości spowoduje natychmiastowe usunięcie jednostki pływającej z portu oraz zawiadomienie stosownych organów porządkowych.
 
19. Zabrania się kąpieli w basenie portowym.
 
20. Psy przebywające na terenie portu i przystani muszą być prowadzone na smyczy a psy agresywne muszą mieć dodatkowo założony kaganiec.              
21.  JKPW zabezpiecza jedynie miejsce i właściwe warunki techniczne do cumowania łodzi. Nadzór portu,
przystani i sprzętu klubowego zabezpiecza firma „WANTA”. Jacht Klub Politechniki Warszawskiej nie ponosi odpowiedzialności za straty związane z kradzieżami osprzętu i łodzi oraz negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Ubezpieczenie łodzi oraz sprzętu pływającego wraz z osprzętem leży w gestii właściciela. Łodzie i sprzęt cumujący lub trzymany w porcie, na brzegu, musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 OPŁACENIE WSZYSTKICH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NIE OZNACZA ZAWARCIA UMOWY PRZECHOWANIA W ŻADNEJ POSTACI.

22. Port czynny jest w godzinach od 7.00 do 22.00. Dopuszcza się inne godziny poza ustalonymi po wcześniejszym uzgodnieniu z Bosmanem. Wchodzenie i wychodzenie łodzi z portu dozwolone jest tylko w porze dziennej tj. od świtu do zmroku.

23. Miejsca do cumowania łodzi wyznacza Bosman. Zabrania się cumowania łodzi w miejscach innych niż wyznaczone lub zajmowania miejsc wyznaczonych dla innych łodzi.
 
24. Zabrania się tworzenia fali w obrębie portu, jak również poza obrębem portu w bezpośredniej bliskości

25. Wychodzenie i wychodzenie z portu odbywać się może tylko na wiosłach lub silniku. Zabrania się wchodzenia i wychodzenia na żaglach. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy manewrowaniu i cumowaniu. Obowiązuje prawidłowe cumowanie oraz posiadanie i używanie odbijaczy.  Za wyrządzone szkody przy manewrowaniu, wadliwie lub niestarannie zacumowaną łódź odpowiedzialność ponosi właściciel łodzi, która wyrządziła szkodę. Na terenie portu obowiązują ogólne przepisy żeglugowe
 
26. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązane są załogi wszystkich łodzi korzystających z portu i przystani. Nie przestrzeganie regulaminu portu i przystani karane być może : upomnieniem, naganą pisemną lub zakazem korzystania z portu i przystani bez zwrotu wniesionych składek.
 
27. Wszystkie sprawy sporne należy zgłaszać Bosmanowi, Kierownikom sekcji lub członkom Zarządu Klubu JKPW.


NIE RESPEKTOWANIE OBOWIĄZUJĄCEGO REGULAMINU KARANE BĘDZIE KARAMI OKREŚLONYMI W STATUCIE.