Jacht Klubu Politechniki Warszawskiej

Statut

 

 
 Warszawa  2011
 
Niniejszy    statutu  jest  tekstem  jednolitym  statutu  uchwalonego  20  listopada  2002r.  wraz  z poprawkami  uchwalonymi  21  marca  2003r;  18  marca  2009  oraz  30  marca  2011  przez  Walne Zebranie Członków Jacht Klubu PW i zatwierdzony przez   Biuro Sportu i  Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy    

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

 &1

 

 1. Klub zwany dalej Jacht Klubem Politechniki Warszawskiej posiada osobowość prawną
 2. Klub ma prawo używania swojej nazwy w skrócie: Jacht Klub PW lub JK PW.

 

&2

 

 1. Siedzibą władz Jacht Klubu PW jest m. st. Warszawa.
 2. Terenem działania Jacht Klubu PW jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
 4. Jacht Klub PW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Prowadzenie przystani może zlecać firmie zewnętrznej.
 5. Jacht Klub PW działa pod honorowym patronatem władz Politechniki Warszawskiej.

 

 &3

 

 1. Jacht Klub PW może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i innych organizacji sportowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków w pierwszym terminie lub zwykłą większością głosów w drugim terminie

 

 &4

 

 1. Jacht Klub PW używa pieczęci podłużnej o treści: Jacht Klub Politechniki Warszawskiej z symbolami kotwic oplecionych łańcuchem.
 2. Jacht Klub PW używa proporca. Proporzec stanowi granatowy trójkąt z symbolem kotwicy oplecionej łańcuchem oraz literami J K P W rozmieszczonymi wokół kotwicy.
 3. Mundurem członka Jacht Klubu PW jest mundur Polskiego Związku Żeglarskiego z emblematem, którym jest granatowy prostokąt obszyty żółtą nitką z umieszczonymi po rogach literami J K P W oraz centralnie symbolem kotwicy opasanej liną. Kotwica i litery są w tym samym kolorze co obszycie.
 4. Jacht Klub PW posiada czterostopniową odznakę członkowską.

 

&5

 

Klub działa zgodnie z ustawą „ Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o sporcie oraz niniejszym statutem.

 

 &6

 

Struktura organizacyjna JK PW opiera się na trzech sekcjach: motorowodnej, żeglarskiej i wędkarskiej. W zależności od potrzeb Zarząd JK PW , na podstawie odrębnej uchwały, może powołać inne sekcje i ich kierownictwo

 

 

 

Rozdział II. Cele działania i sposoby ich realizacji.

 &7

 

Celem działania Jacht Klubu PW jest:

 

 1. Popularyzacja sportów żeglarskich, motorowodnych, bojerowych, narciarstwa wodnego oraz kwalifikowanej rekreacji motorowodnej i żeglarskiej.
 2. Podnoszenie poziomu sportów i rekreacji związanej ze sportami wodnymi, poprzez organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, szkoleń na stopnie żeglarskie i motorowodne.
 3. Organizowanie regat, rejsów, wycieczek, obozów sportowych i szkoleniowych i innych imprez rekreacyjnych.
 4. Zakładanie i utrzymywanie przystani wodnych.
 5. Oddziaływanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zachowania się na szlakach wodnych i na biwakach, zachowania bezpieczeństwa w używaniu sprzętu pływającego na szlakach wodnych, a przede wszystkim przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących na szlakach wodnych.
 6. Działalność społeczna.
 7. Współpraca z organizacjami motorowodnymi, żeglarskimi, instytucjami i władzami państwowymi w zakresie żeglugi.

 

&8

 

Do realizacji celów statutowych Jacht Klub PW może:

 

 1. Współdziałać z organizacjami sportowymi, klubami, organizacjami pozarządowymi lub przedsiębiorstwami państwowymi i prywatnymi.
 2. Rozwijać działalność informacyjno – propagandową w dziedzinie sportów i rekreacji żeglarskiej i motorowodnej.
 3. Uczestniczyć w konferencjach i zjazdach dotyczących sportów, rekreacji i turystyki wodnej.
 4. Współdziałać z organami administracji publicznej.

 

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 &9

 

 1. Członkowie Jacht Klubu PW dzielą się na:
 • Członków zwyczajnych.
 • Członków honorowych.
 • Członków wspierających.

 

 1. Członkiem zwyczajnym Jacht Klubu PW może być czynny i emerytowany pracownik Politechniki Warszawskiej oraz członek jego rodziny i każda inna osoba pełnoletnia, ciesząca się dobrą opinią i wyrażająca gotowość uczestnictwa w realizacji celów Jacht Klubu PW na podstawie pisemnej deklaracji, która uiści składkę wpisową, po pozytywnym zaopiniowaniu przez dwóch członków zwyczajnych JK PW, i która zostanie przyjęta przez Zarząd JK PW. Członkiem zwyczajnym staje się po odbyciu rocznego stażu kandydackiego.

 

 1. Członkiem honorowym Jacht Klubu PW może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju i działalności JK PW, propagowania, upowszechniania i rozwoju żeglarstwa, motorowodniactwa i sportów wodnych. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych oraz są zwolnieni z płacenia składek członkowskich

 

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana działalnością JK PW, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną i zostanie przyjęta do JK PW przez Zarząd na podstawie złożonej pisemnej deklaracji. Członek wspierający bierze czynny udział w pracach JK PW osobiście lub w przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi, przez swojego przedstawiciela. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

&10

 

Prawa i obowiązki członków JK PW

 

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

 

 1. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Jacht Klubu PW oraz oceny ich działalności.
 2. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków JK PW.
 3. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz JK PW.
 4. Uczestniczenia w rejsach, regatach, zawodach motorowodnych, obozach, wycieczkach, rajdach turystycznych oraz we wszystkich innych imprezach organizowanych przez JK PW.
 5. Korzystania, z zachowaniem odpowiednich i niezbędnych przepisów, a zwłaszcza przepisów bezpieczeństwa, ze wszystkich urządzeń stojących do dyspozycji JK PW.
 6. Korzystania ze wszystkich uprawnień i przywilejów i tych przysługujących JK PW jak i tych przez JK PW nadawanych.

 

 1. Członkowie zwyczajni w stosunku do JK PW są zobowiązani do :

 

 1. Czynnego udziału w realizacji statutowych celów Jacht Klubu PW.
 2. Ścisłego przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał wydawanych, na podstawie niniejszego statutu, przez Zarząd JK PW, oraz innych przepisów obowiązujących w sportach wodnych.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Zarząd JK PW.
 4. Propagowania i przestrzegania etyki wodniackiej, dbania o dobre imię i honor proporca JK PW a w szczególności przestrzegania etyki i dyscypliny JK PW.
 5. Dbania o majątek Klubu a zwłaszcza wspólne dobra znajdujące się na terenie przystani i pomieszczeń JK PW.
 6. Brania, w miarę możliwości, czynnego udziału w imprezach organizowanych przez JK PW.

 

 1. Członkowie wspierający mają prawo do:

     

 1. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz JK PW oraz oceny ich działalności.
 2. Uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków JK PW.
 3. Uczestniczenia w rejsach, regatach, zawodach motorowodnych, obozach, wycieczkach, rajdach turystycznych oraz we wszystkich innych imprezach organizowanych przez JK PW.
 4. Korzystania, z zachowaniem odpowiednich i niezbędnych przepisów, a zwłaszcza przepisów bezpieczeństwa, ze wszystkich urządzeń stojących do dyspozycji JK PW.
 5. Korzystania ze wszystkich uprawnień i przywilejów i tych przysługujących JK PW jak i tych przez JK PW nadawanych.

 

 1. Członkowie wspierający w stosunku do JK PW są zobowiązani do:

 

 1. Czynnego udziału w realizacji statutowych celów Jacht Klubu PW.
 2. Ścisłego przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał wydawanych na podstawie niniejszego statutu przez Zarząd JK PW, oraz innych przepisów obowiązujących w sportach wodnych.
 3. Propagowania i przestrzegania etyki wodniackiej, dbania o dobre imię i honor proporca JK PW a w szczególności przestrzegania etyki i dyscypliny JK PW.
 4. Regularnego wywiązywania się ze świadczeń zadeklarowanych na rzecz JK PW.

 

&11

 

Za szczególne zasługi dla Jacht Klubu PW każdy członek może być wyróżniony przez:

 

 1. Podziękowanie na piśmie lub pochwałę.
 2. Dyplom
 3. Nagrodę rzeczową.
 4. Przedstawienie do odznaczeń i nagród Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego; Warszawskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego; Polskiego Związku Żeglarskiego.
 5. Odznakę.
 6. Członkostwo honorowe.

 

&12

 

W stosunku do członków Jacht Klubu PW, którzy nie przestrzegają niniejszego statutu i uchwał Zarządu JK PW mogą być stosowane następujące sankcje:

 

 1. Upomnienie
 2. Nagana
 3. Zawieszenie w prawach członka JKPW na okres do 12 miesięcy.
 4. Wykluczenie z JK PW.

 

 &13

 

Członkostwo w Jacht Klubie PW ustaje na wskutek:

 

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do JK PW, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6 miesięcy.
 4. Wykluczenia uchwałą Zarządu na wniosek Sądu Koleżeńskiego w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów, jak również zasad i etyki, a szczególnie w przypadku działania na szkodę JK PW.
 5. Wykluczenia przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu JK PW w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
 6. Pozbawienia członkostwa honorowego przez Walne Zebranie Członków, z powodu rażącego działania na szkodę JK PW.
 7. Od decyzji wymienionej w pkt.3 przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

 

 

Rozdział IV. Struktura organizacyjna

 &14

 

 1. Władzami Jacht Klubu Politechniki Warszawskiej są:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Koleżeński
 2. Kadencja władz wybieralnych Klubu trwa 4 lata, a ich wybór obywa się w głosowaniu tajnym .
 3. W przypadku powstania wakatu w składzie władz w trakcie kadencji, skład osobowy organu w którego składzie powstał wakat jest uzupełniany w drodze kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyborów.

 

 &15

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Jacht Klubu PW.

 

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. Członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym
  2. Członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia pisemnie członków co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
  1. co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie
  2. bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 

&16

 

 1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku do końca pierwszego kwartału.
 2. Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na cztery lata do końca pierwszego kwartału.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg. uchwalonego przez siebie regulaminu i przyjętego porządku obrad w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd.
 4. Walne Zebranie Członków, może również obradować jako nadzwyczajne, w innym terminie niż przewidziane w §16 lit a,b. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
 5. Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków w terminie sześciu tygodni licząc od dnia otrzymania żądania Komisji Rewizyjnej lub umotywowanego wniosku członków Klubu.
 6. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały tylko w sprawach ujętych w porządku dziennym obrad.

 

&17

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków  należy:

 

 1. Uchwalanie głównych kierunków i celów działalności merytorycznej i finansowej JK PW, uchwalanie rocznych budżetów i programów działania.
 2. Uchwalanie statutu oraz zmian w statucie.
 3. Uchwalanie regulaminów działalności władz JK PW, Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 4. Wybór władz JK PW.
 5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz JK PW z działalności merytorycznej, finansowej i programowej.
 7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez władze JK PW lub jego członków.
 8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.
 9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
 10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem w chwili likwidacji JK PW.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady i ujętych w porządku dziennym obrad a niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.
 13. Powoływanie komisji doradczych do przeanalizowania określonych spraw.
 14. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu JK PW.
 15. Wybór delegatów na Walne Zebranie Warszawskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i Warszawskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

 

&18

 

Zarząd Jacht Klubu PW:

 

 1. Zarząd składa się z 9 do11 członków. Zarząd za swoją działalność ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd Jacht Klubu PW kieruje bieżącą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Klub na zewnątrz i działa w jego imieniu. Osoby do Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków spośród członków JKPW biorących udział w walnym Zebraniu Członków. Członek JKPW niemogący brać udziału w Walnym Zebraniu Członków a wyrażający zgodę na kandydowanie do Zarządu, musi przedstawić pisemne oświadczenie w tej sprawie.
 3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie
  1. Komandora
  2. Trzech wice Komandorów
  3. Sekretarza
  4. Skarbnika
  5. Kierowników sekcji
 4. Zarząd konstytuuje się w dniu wyborów i przedstawia podział funkcji obradującemu Walnemu Zebraniu Członków.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 6. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami JK PW oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków.
 7. Zarząd może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań w granicach swego umocowania statutowego.

 

 &19

 

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych JK PW oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie Komandora i Skarbnika lub działających łącznie dwóch wice komandorów i Skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Komandora, wice Komandora lub Sekretarza.

 

&20

 

 1. Do zakresu działalności i odpowiedzialności Zarządu Jacht Klubu PW należy:

 

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków oraz planów pracy, szkolenia i celów działania JK PW.
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania JK PW.
 3. Ustalanie budżetu i preliminarzy rocznych i wieloletnich.
 4. Określanie wysokości i trybu uiszczania składek członkowskich.
 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem JK PW.
 6. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia majątku nieruchomego lub ruchomego.
 8. Powoływanie doradczych komisji problemowych, zespołów, oraz sekcji i określanie ich zadań.
 9. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym w sprawach wykluczania skreślania członków.
 11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej w tym ewidencji członków.
 12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego JK PW.
 13. Opracowanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 14. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i opiniodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.
 15. Wnioskowanie o ukaranie członka z jednoczesnym jego powiadomieniem
 16. Podejmowanie uchwały w sprawie wyróżnień członków.
 17. Współpraca z władzami organizacji których  JK PW jest członkiem.
 18. Popularyzacja działalności JK PW.

 

 1. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust.1pkt10, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia zainteresowanemu członkowi uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem.

 

&21

 

Do ważności uchwał Zarządu JK PW jest konieczna obecność Komandora lub jednego z wice Komandorów oraz co najmniej połowy członków Zarządu.

 

&22

 Komisja Rewizyjna Jacht Klubu PW:

 1. Jest organem z władz JK PW powołanym do sprawowania kontroli wewnętrznej w Klubie.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych spośród członków JKPW biorących udział w Walnym Zebraniu Członków. Członek JKPW niemogący brać udziału w walnym Zebraniu Członków a wrażający zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej, musi przedstawić pisemną zgodę w tej sprawie
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie
 • Przewodniczącego
 • Zastępcę
 • Sekretarza
 1. Komisja konstytuuje się w dniu wyborów i przedstawia podział funkcji obradującemu Walnemu Zebraniu Członków
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach JK PW.

 

&23

 

Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku działalności merytorycznej i finansowej JK PW i występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli.
 2. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu JK PW.
 3. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem lub w sprawach bardzo pilnych.
 4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi JK PW.

 

 &24

 

Sąd Koleżeński Jacht Klubu PW:

 

 1. Sąd Koleżeński podejmuje postępowanie na pisemny wniosek:
 • Członka przeciwko członkowi JK PW
 • Organu JK PW przeciwko członkowi
 • Członka przeciwko organowi JK PW
 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób wybieranych spośród członków JKPW biorących udział w Walnym Zebraniu Członków. Członek JKPW niemogący brać udziału w walnym Zebraniu Członków a wrażający zgodę na kandydowanie do Sądu Koleżeńskiego, musi przedstawić pisemną zgodę w tej sprawie 
 1. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie
 • Przewodniczącego
 • Zastępcę
 • Sekretarza
 1. Sąd Koleżeński konstytuuje się w dniu wyborów i przedstawia podział funkcji obradującemu Walnemu Zebraniu Członków
 2. Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może być członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie następujących spraw:
  1. Naruszenie zasad współżycia społecznego,
  2. Postępowanie niezgodne z etyką członka JK PW
  3. Nieprzestrzeganie przepisów statutu oraz innych uchwał władz Klubu.
  4. Działanie na szkodę JK PW
 4. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
  1. Upomnienie
  2. Nagana
  3. Zawieszenie w prawach członka JK PW na czas do 12 miesięcy
  4. Wystąpienie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o odwołanie z pełnienia funkcji wybieralnej
  5. Wystąpienie do Zarządu z wnioskiem o wykluczenie z członkostwa JKPW.
 1. Poza karami wymienionymi w pkt 7 Sąd Koleżeński może osobę ukaraną zobowiązać do:
  1. Przeproszenia pokrzywdzonego
  2. Naprawienia wyrządzonej szkody
 2. Niezależnie od kar wymienionych w pkt 7 i 8 Sąd Koleżeński może zarządzić ogłoszenie sentencji orzeczenia w miejscu przeznaczonym dla ogłoszeń klubowych.
 3. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad, orzekania i inne sprawy organizacyjne Sądu Koleżeńskiego ustala jego regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

 

 

Rozdział V. Majątek i fundusze Klubu

 &25

 

 1. Majątek JK PW stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 

&26

 

 1. Źródłami powstania majątku Jacht Klubu PW są:
  1. Składki członkowskie
  2. Subwencje i darowizny
  3. Dotacje państwowe i samorządowe
 2. Składka członkowska składa się z : składki wpisowej, podstawowej portowej, sekcyjnej, społecznej i celowej.
 3. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie JK PW. Wpłaty gotówkowe winne być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb i rezerw, jak najszybciej przekazane na to konto.
 4. Składka członkowska powinna być uiszczana przez członków do końca I kwartału każdego roku.

 
 

Rozdział VI. Zmiany statutu i rozwiązanie Jacht Klubu PW.

 &27

 

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub zwykłej większości w drugim terminie.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu JK PW wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Jacht Klubu PW mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku dziennym obrad Walnego Zebrania Członków podanym do wiadomości członków wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 15 ust. 2 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 4. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.
 5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Jacht Klubu PW Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku JK PW.
 6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji JK PW, nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

&28

 Statut niniejszy obowiązuje wszystkich członków Jacht Klubu PW i wchodzi w życie z dniem uchwalenia uchwałą Walnego Zebrania członków z dnia 30 marca 2011r.