Obowiązek posiadania przepisów żeglugowych

14.1 Obowiązek posiadania na statku aktualnych przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych oraz niniejszych przepisów prawa miejscowego nie dotyczy:
1) przewozów międzybrzegowych;
2) małych statków nie posiadających kabin;
Niniejszy przepis nie zwalnia kierowników tych statków z obowiązku znajomości i przestrzegania w/w przepisów.


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - Zarządzenie UŻŚ Warszawa