Rejestracja łodzi

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Związku lub w postaci elektronicznej: https://interesant.reja24.gov.pl

Rejestry prowadzą:

- Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

- Polski Związek Żeglarski

- Starostwa

W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez właściwego konsula. W  przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została sprowadzona.

W razie przeniesienia na inną osobę własności zarejestrowanej jednostki pływającej dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dokument rejestracyjny.

Właściciel zarejestrowanej jednostki pływającej jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia zaistnienia danego faktu, o:

1) zbyciu lub nabyciu jednostki;

2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w rejestrze, w szczególności zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru.

Obowiązkowi rejestracji podlega:

-  jacht (jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, skuter  wodny, jednostka pływająca używana do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewniana repliki statku historycznego) oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości co najmniej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy co najmniej 15 kW,

- jednostka pływająca używana do połowów rybackich,

- jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

W celu wpisania do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m należy złożyć osobiście w biurze Związku następujące dokumenty:

1.  dowód własności, którym może być w szczególności:

a) faktura VAT,

b) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,

c) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,

d) w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego,

e) w przypadku jednostek pływających wybudowanych przed dniem 1 stycznia 2020 r. dowodem własności może być również oświadczenie właściciela. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2. Wniosek o rejestrację ( składany w postaci papierowej jest opatrzony czytelnym podpisem właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika właściciela lub współwłaściciela, przedstawiciela ustawowego właściciela lub współwłaściciela albo osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela lub współwłaściciela jednostki pływającej, w przypadku gdy nie jest nim osoba fizyczna).

3. Dokument lub materiał potwierdzający rejestracje w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana ( dowód rejestracyjny lub zaświadczenie o rejestracji).

4. Dokument o wyrejestrowaniu jednostki z poprzedniego rejestru polskiego, zagranicznego lub dokument potwierdzający rejestrację czasową.

5. Potwierdzenie wpłaty o dokonanie wpisu w rejestrze na konto: 03 1030 1508 0000 0008 0753 5006 Citibank Handlowy w Warszawie PZMWiNW ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa

Dokumentem stanowiącym podstawę określenia danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali jest deklaracja zgodności CE lub jeden z poniżej wymienionych dokumentów:

a) karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;

b) dokument wydany przez:

  • uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680) albo
  • podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, o której mowa w lit. a

– jeżeli był wydany;

c) dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), zwanej dalej „ustawą o żegludze śródlądowej”, jeżeli był wydany;

d) inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez:

  • instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo
  • techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo
  • podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej

– jeżeli był wydany.

 

Dokumentem lub materiałem potwierdzającym informacje:

1) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI) jednostki pływającej jest:

a) czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem identyfikacyjnym oraz deklaracja zgodności CE, w której wskazano ten numer,

b) dokument rejestracyjny;

 

2) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy jest:

a) deklaracja zgodności CE,

b) jeden z dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1–4,

c) instrukcja lub karta gwarancyjna producenta lub inny dokument wydany przez producenta lub budowniczego,

d) oświadczenie właściciela – w przypadku jednostek pływających bez napędu mechanicznego lub których moc napędu mechanicznego nie przekracza 20 kW;

 

3) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej jest:

a) deklaracja zgodności CE,

b) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,

c) dokumentacja projektowa,

d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

 

4) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej jest:

a) w odniesieniu do liczby kadłubów oraz długości, szerokości, maksymalnego zanurzenia:

– deklaracja zgodności CE,

– świadectwo pomiarowe,

– certyfikat pomiarowy,

– jeden z dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1–4,

– dokument wydany przez producenta lub budowniczego,

– oświadczenie właściciela lub współwłaściciela w przypadku jednostek pływających, których długość nie przekracza 14 m,

b) w odniesieniu do kategorii projektowej, jeżeli została nadana – deklaracja zgodności CE;

 

5) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, jest:

a) deklaracja zgodności CE,

b) jeden z dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1–4,

c) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,

d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

 

6) o roku budowy i producencie jednostki pływającej jest:

a) deklaracja zgodności CE,

b) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,

c) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

W przypadku gdy do wniosku nie załączono dokumentacji, o której mowa w ust. 1 lub w § 4, do wniosku mogą być dołączone oświadczenia właściciela lub współwłaściciela.


Artykuł ze strony http://www.motorowodniacy.org/rejestracja_lodzi.html