Prędkość statków.

4.1 Jeżeli oznakowanie brzegowe nie stanowi inaczej, prędkość statków względem brzegu drogi wodnej nie może przekraczać:
1) na Kanale Żerańskim: (...) statki sportowo-rekreacyjne do 12 km/h;
2) na rz. Narwi w km. 62,30 do km. 64,30   – 6 km/h.


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - Zarządzenie UŻŚ Warszawa