Przepisy dla śluzy Żerań

6.2 Przepisy szczegółowe dla Śluzy Żerań im. inż. T. Tillingera w Warszawie:
1) Statki przekraczające swymi wymiarami jeden z ustalonych parametrów dopuszczających śluzowanie, mają obowiązek uzgadniania swego przejścia z kierownictwem Śluzy Żerań.
2) Śluzujące się statki mają obowiązek stania na dwóch cumach: dziobowej i rufowej, z marynarzami w gotowości do regulowania ich długości.
3) Statek zbliżający się do śluzy od strony Kanału Żerańskiego z zamiarem prześluzowania, stosuje się do poleceń operatora śluzy wystawiającego
odpowiednie znaki żeglugowe, i jeśli to będzie:
• A1 – cumuje do lewostronnych dalb cumowniczych przed wejściem do śluzy;
• A11 – oczekuje na otwarcie śluzy w dryfie, zachowując bezpieczną odległość od wrót komory śluzowej i nie tarasując przejazdu innym statkom, a w przypadku trudnych warunków nawigacyjnych postępuje jak w pkt. 1).
• E1 – wchodzi bezpośrednio do komory śluzowej.

5) W rejonach śluzy statki oczekujące na śluzowanie muszą być ustawione i przycumowane w sposób nie przeszkadzający wychodzącym ze śluzy
jednostkom oraz innym statkom, którym przysługuje pierwszeństwo śluzowania.
6) Oczekujące na śluzowanie statki zatrzymują się w rejonach śluzy jeden za drugim w kolejności przybycia.
7) Statkom przybyłym w rejon śluzy później, zabrania się wyprzedzania statków przybyłych wcześniej oczekujących śluzowania, z wyjątkiem jednostek, którym przysługuje pierwszeństwo.
8) Podczas napełniania lub opróżniania komory śluzowej zabrania się wszelkich manewrów w odległości 25 m od śluzy.
9) Basen portowy na Żeraniu od mostu drogowego przy ul. Modlińskiej do śluzy po stronie prawej, administrowany jest przez Przedsiębiorstwo
Budownictwa Wodnego S.A. w Warszawie, z którym należy uzgadniać postoje statków nie związane ze śluzowaniem. Akwen pozostały należy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
10) Prędkość statków w basenie portowym nie może przekraczać 4 km/h.


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - Zarządzenie UŻŚ Warszawa