Ruch i postój statków

5.1 Ruch statków powinien odbywać się po wytyczonych szlakach żeglownych.
5.2 Statki idące wytyczonymi szlakami żeglownymi, mają pierwszeństwo przejścia wobec statków przechodzących szlak żeglowny w poprzek.
5.3 Statki i zestawy schodzące z wodą z zamiarem wejścia do portów lub na rozwidleniu dróg na drogę podrzędną, z wyjątkiem małych statków, mają obowiązek dokonania manewru obrotu poniżej wejścia o 180°, po czym dopiero dokonanie manewru wejścia dziobem pod prąd wody.
5.8 Zabrania się kotwiczenia i postoju wszystkim jednostkom pływającym w szlaku żeglownym z wyjątkiem jednostek prowadzących prace utrzymaniowe , remontowe lub badawcze.


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - Zarządzenie UŻŚ Warszawa